Inrättande av ett svenskt veterancentrum

(Foto: Kim Svensson, Försvarsmakten, Combat Camera)Det har inkommit en motion till riksdagen avseende inrättande av ett svenskt veterancentrum. Det är Mikael Oscarsson (KD) som ligger bakom motionen. Följande tillkännages på Riksdagens hemsida: ”Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att undersöka möjligheterna att inrätta ett svenskt veterancentrum med specialkompetens och forskning kring soldaternas tjänst.” Riksdagens ställningstagande motiveras med att Försvarsmaktens internationella åtaganden är viktiga och man nämner insatsen i Afghanistan, samt den nyss påbörjade insatsen i Mali. Vidare menar man att veteraner som varit i krigshärjade områden kan komma att få psykiska eller fysiska problem, och eftersom såväl veteraner som anhöriga upplevt att hittillsvarande stöd har varit bristfälligt finns det ett behov av ett svenskt veterancentrum, där svenska soldater skulle kunna få kostnadsfri hjälp i form av stödsamtal. Det skulle också innebära att soldater efter avslutad militärtjänst skulle kunna ges vård som är specialiserad kring de bekymmer som kan relateras till soldatens tjänst. Riksdagen menar att ett veterancentrum skulle vara en fortsatt länk i det arbete som redan påbörjats kring en veteranadministration, och däribland symbolhandlingar såsom firandet av veterandagen, samt införandet av Försvarsmaktens medalj till sårade i strid. Man betonar också att forskning kring utlandsveteraner är viktig, samt möjligheter till karriärväxling för veteraner. Viktiga i detta nätverksarbete är organisationer som redan idag arbetar med veteraner; Svenska Soldathemsförbundet, Invidzonen, Fredsbaskrarna och Officersförbundet, och ”på så vis skulle Sveriges veterancentrum bli en mötesplats för såväl soldater och anhöriga som frivilliga”.http://www.ri.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Inrattande-av-ett-svenskt-vete_H2021618/

Fler nyheter

Den senaste veckans uttalanden om risken för krig i Svergie från politiker och myndighetspersoner har givit upphov till oro och hamstring av livsmedel.
Om jag kan inspirera 1000 människor till aktiv hemberedskap, så är det ju 1000 människor mindre för samhället att ta ansvar för, säger kokboksförfattaren Maria Byqiust.
Hanna Gunnarsson är riksdagsledamot (V) sedan 2018 och har suttit i Försvarsutskottet lika länge. Vi fick en pratstund med henne förra veckan för att få veta mer om hur arbetet i utskottet går…

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa.