Inrättande av ett svenskt veterancentrum

(Foto: Kim Svensson, Försvarsmakten, Combat Camera) Det har inkommit en motion till riksdagen avseende inrättande av ett svenskt veterancentrum. Det är Mikael Oscarsson (KD) som ligger bakom motionen. Följande tillkännages på Riksdagens hemsida: ”Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att undersöka möjligheterna att inrätta ett svenskt veterancentrum med specialkompetens och forskning kring soldaternas tjänst.”   Riksdagens ställningstagande motiveras med att Försvarsmaktens internationella åtaganden är viktiga och man nämner insatsen i Afghanistan, samt den nyss påbörjade insatsen i Mali. Vidare menar man att veteraner som varit i krigshärjade områden kan komma att få psykiska eller fysiska problem, och eftersom såväl veteraner som anhöriga upplevt att hittillsvarande stöd har varit bristfälligt finns det ett behov av ett svenskt veterancentrum, där svenska soldater skulle kunna få kostnadsfri hjälp i form av stödsamtal. Det skulle också innebära att soldater efter avslutad militärtjänst skulle kunna ges vård som är specialiserad kring de bekymmer som kan relateras till soldatens tjänst.   Riksdagen menar att ett veterancentrum skulle vara en fortsatt länk i det arbete som redan påbörjats kring en veteranadministration, och däribland symbolhandlingar såsom firandet av veterandagen, samt införandet av Försvarsmaktens medalj till sårade i strid. Man betonar också att forskning kring utlandsveteraner är viktig, samt möjligheter till karriärväxling för veteraner. Viktiga i detta nätverksarbete är organisationer som redan idag arbetar med veteraner; Svenska Soldathemsförbundet, Invidzonen, Fredsbaskrarna och Officersförbundet, och ”på så vis skulle Sveriges veterancentrum bli en mötesplats för såväl soldater och anhöriga som frivilliga”. http://www.ri.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Inrattande-av-ett-svenskt-vete_H2021618/

Fler nyheter

VETERANDAGEN Försvarsmakten bjuder in veteraner, anhöriga och andra intresserade till statsceremoniellt högtidlighållande av Veterandagen 29 maj

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa.