Inrättande av ett svenskt veterancentrum

(Foto: Kim Svensson, Försvarsmakten, Combat Camera)Det har inkommit en motion till riksdagen avseende inrättande av ett svenskt veterancentrum. Det är Mikael Oscarsson (KD) som ligger bakom motionen. Följande tillkännages på Riksdagens hemsida: ”Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att undersöka möjligheterna att inrätta ett svenskt veterancentrum med specialkompetens och forskning kring soldaternas tjänst.” Riksdagens ställningstagande motiveras med att Försvarsmaktens internationella åtaganden är viktiga och man nämner insatsen i Afghanistan, samt den nyss påbörjade insatsen i Mali. Vidare menar man att veteraner som varit i krigshärjade områden kan komma att få psykiska eller fysiska problem, och eftersom såväl veteraner som anhöriga upplevt att hittillsvarande stöd har varit bristfälligt finns det ett behov av ett svenskt veterancentrum, där svenska soldater skulle kunna få kostnadsfri hjälp i form av stödsamtal. Det skulle också innebära att soldater efter avslutad militärtjänst skulle kunna ges vård som är specialiserad kring de bekymmer som kan relateras till soldatens tjänst. Riksdagen menar att ett veterancentrum skulle vara en fortsatt länk i det arbete som redan påbörjats kring en veteranadministration, och däribland symbolhandlingar såsom firandet av veterandagen, samt införandet av Försvarsmaktens medalj till sårade i strid. Man betonar också att forskning kring utlandsveteraner är viktig, samt möjligheter till karriärväxling för veteraner. Viktiga i detta nätverksarbete är organisationer som redan idag arbetar med veteraner; Svenska Soldathemsförbundet, Invidzonen, Fredsbaskrarna och Officersförbundet, och ”på så vis skulle Sveriges veterancentrum bli en mötesplats för såväl soldater och anhöriga som frivilliga”.http://www.ri.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Inrattande-av-ett-svenskt-vete_H2021618/

Fler nyheter

Veteranen Hans Eklund svarar på frågan: ”Vad är det viktigaste du fått med dig från din utlandstjänstgöring?”
Aurora 23 till ända Den 11 maj avslutades Aurora 23 – den största nationella övningen i sitt slag på mer än 30 år – efter att ha pågått i närmare en månad. Det har övats i luften, på…
Tankar som ”vad har jag varit med om… var det på riktigt…?” har dykt upp och dyker fortfarande upp i olika sammanhang.
Jag kommer att bli som ett Kinderägg på veterandagen, tre i ett, eftersom jag är KVM i ett hemvärnsförband också kan jag bära fanan i uniform, och samtidigt vara Libanonveteran och…
Tiden i Libanon gjorde att jag i mångt och mycket fick en annan syn på livet och det har skapat en inre trygghet och styrka. Känslan av att ha varit en liten, liten del i ett arbete för att…

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa.