Ansök om veterankort här

Bygger du om, till eller nytt och skall upprätta en brandskyddsbeskrivning? Sericoda Brand och Säkerhet AB erbjuder tjänster inom byggprocessen avseende byggnadstekniskt brandskydd enligt plan- och bygglagen (2010:900), PBL, exempelvis:  Brandskyddsbeskrivningar i byggprocessens alla skeden, från projekterings- och bygglovshandling till relationshandling efter genomförd sakkunnig kontroll av brandskyddet.  Projektering av brandskyddet enligt förenklad eller analytisk dimensionering.  Stöd under utförandeskedet på byggarbetsplatsen med brandskyddet.  Upprättande av utrymningsplaner för